Regulamin sklepu


§1. Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego jest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca pod firmą Probat, z siedzibą w Krakowie przy ul. Działowskiego 1. Organ rejestrujący: Sad Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000227005, NIP: 945-20-22-944, REGON:356894823
 2. Korzystanie ze sklepu internetowego  oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Ceny towarów i usług znajdujących się w sklepie internetowym  są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).
 4. Oferta towarów przedstawiona w sklepie internetowym nie odzwierciedla stanów magazynowych i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa.


§2. Zasady zamawiania

 1. Rejestracja użytkownika

a)       Podstawowym warunkiem realizacji zakupów w sklepie internetowym jest prawidłowe wypełnienie formularza z danymi teleadresowymi wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którymi będzie można  potwierdzić złożenie zamówienia.

b)      Aktywacja konta w systemie umożliwia zawarcie transakcji pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

 1. Złożenie zamówienia

a)       Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka.  Zamówienia złożone w dniu powszednim po godzinie 12:00, w sobotę oraz niedzielę i święta obsługiwane są w kolejnym dniu roboczym.

b)      W przypadku wątpliwości w doborze właściwego produktu, wskazany jest kontakt  z  firmowym Doradcą Handlowym pod numerem zamieszczonym na stronie sklepu.

c)       W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt będzie anulowane

3.       Realizacja zamówienia

 a)       Zamówienia realizowane są w terminie do 3 dni roboczych od zaksięgowania środków na koncie firmowym, o ile w procesie potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia.  

b)      Zamówienia, które nie zostaną opłacone w terminie do 5 dni nie będą realizowane.

c)       Nie będą realizowane zamówienia w przypadku których nie zostały dopełnione formalności dotyczące utylizacji /opłaty depozytowej dotyczącej akumulatorów (§ 2, pkt.6 Regulaminu)

d)      Firma Probat Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.            

e)       W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Probat Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

 4.       Wysyłka zamówienia

 a)       Koszt wysyłki zamówionego towaru jest widoczny w koszyku zamówienia.

b)      Wysyłki realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.

c)       Możliwy jest odbiór osobisty  w siedzibie firmy, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

d)      Zakupiony towar przed wysyłką zostaje sprawdzony. Jest nowy, sprawny i nie posiada żadnych wad.

e)       Po otrzymaniu przesyłki  należy sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera, a w przypadku uszkodzenia towaru należy żądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody, odmówić przyjęcia przesyłki oraz zrobić zwrot do nadawcy, załączając do przesyłki protokół szkody. Jest to jedyna możliwość reklamowania zakupionego towaru z tytułu zniszczenia podczas transportu.

5.       Zwrot towaru i reklamacje

a)       Nabywcy przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podania wyraźnej przyczyny zwrotu. Jest to tylko możliwe w przypadku gdy produkt nie jest zniszczony i nie posiada śladów użytkowania. Koszt transportu związany z odesłaniem towaru ponosi Kupujący.

 

b)      Każdy towar jest objęty gwarancją producenta, Jeśli podczas użytkowania pojawi się problem związany z niesprawnością zakupionego produktu, należy skontaktować się z firmą Probat Sp. z o.o., celem rozpoczęcia procedury gwarancyjnej.

 

c)       Firma Probat Sp. z o.o. nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem, na koszt odbiorcy, jeśli nie jest to poparte wcześniejszymi ustaleniami. 

 6.       Opłata depozytowa

a)       Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009r art. 54, 55 i 56 ustawy (Dz.U. z dnia 28 maja 2009), punkt sprzedaży detalicznej, w ramach prowadzonej działalności handlowej jest zobowiązany odebrać od kupującego zużyty akumulator. W przypadku, gdy Klient kupujący nowy akumulator nie oddaje starego akumulatora musi zapłacić dodatkową opłatę w wysokości 30,00 zł. Zużyty akumulator można dostarczyć w terminie do 30 dni liczą od dnia zakupu a sprzedawca zobowiązany jest zwrócić kaucję.

b)      Opłata depozytowa zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od daty zakupu jeśli zostanie spełniony jeden z poniższych warunków:

- Kupujący na swój koszt dostarczy zużyty akumulator do siedziby firmy Probat Sp. z o.o. (wymagane wcześniejsze ustalenie terminu).

- Kupujący prześle do firmy Probat Sp. z o.o. potwierdzenie zdania starego akumulatora w dowolnym punkcie, który posiada takie uprawnienia. 

c)       Opłata depozytowa nie zostanie pobrana gdy Kupujący przed zakupem dokona zwrotu bądź prześle potwierdzenie utylizacji starego akumulatora.

d)      Realizacja zamówienia nie nastąpi, gdy Kupujący nie uiści opłaty depozytowej lub nie prześle potwierdzenia zdania zużytego akumulatora.

e)       Informacja o opłacie depozytowej znajduje się w formularzu zamówienia.


§3. Ochrona danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe chronione są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).
 2. Firma Probat Sp. z o.o. nie udostępnia danych osobowych naszych Klientów osobom trzecim.

Realizacja przez Probat Sp. z o.o. obowiązku prawnego wynikającego z bezpośredniego zastosowania od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). 

 

W ramach sprzedaży i dystrybucji produktów Probat Sp. z o.o. pozyskujemy dane osobowe pracowników, współpracowników, osób wyznaczonych do kontaktu po stronie naszych kontrahentów. Wskutek tego, Państwa dane osobowe takie jak imię, nazwisko, dane kontaktowe, znajdują się w naszej bazie. Pragniemy zaznaczyć, że przetwarzamy dane osobowe wyłącznie do celów realizacji umowy, w związku z którą te dane zostały zebrane.

Realizując obowiązek informacyjny  wynikający  z RODO, poniżej przekazujemy poniższe podstawowe oraz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Probat Sp. z o.o. w związku z wykonywaniem umów

Administrator danych

               Probat Sp. z o.o.

Cele przetwarzania

 • Umożliwienie wykonania umowy zawartej przez Probat Sp. z o.o. z podmiotem którego jesteś pracownikiem, współpracownikiem lub osobą upoważnioną do kontaktu.

Podstawy prawne przetwarzania

 • Prawnie uzasadniony interes Probat Sp. z o.o.

Odbiorcy danych

 • Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Probat Sp. z o.o.

Źródła i kategorie danych

 • Podmiot, z którym zawarliśmy umowę
 • Imię, nazwisko, dane kontaktowe.

Prawa związane  z przetwarzaniem danych

 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • Prawo dostępu do danych
 • Inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych(tekst poniżej)

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów przez Probat Sp. z o.o.:

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Probat Sp. z o.o.

Możesz się z nami kontaktować w następujący sposób:

      - listownie na adres: ul. Działowskiego 1, 30-399 Kraków

We wszystkich sprawach  dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się z powołanym przez naszą firmę  Administratorem danych tj. Probat Sp. z o.o., w następujący sposób:

            - listownie na adres j.w.

            - przez e-mail: biuro@probat.pl

            - telefonicznie: 12 626 01 16

 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

-realizować nasz prawnie uzasadniony interes, który polega na umożliwieniu wykonania umowy zawartej przez Probat Sp. z o.o. z podmiotem, którego jesteś pracownikiem, współpracownikiem lub osobą upoważnioną do kontaktu;

-rozpatrywać reklamacje oraz bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych  z umową- podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania ww. umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy.

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

-naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych , np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie  umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 1. Źródła i kategorie danych

Pozyskaliśmy Twoje dane osobowe od naszego kontrahenta , który wskazał Cię jako osobę do kontaktów, jak również ze źródeł ogólnodostępnych, np. CEIDG. Przetwarzamy następujące  kategorie Twoich danych osobowych: imię, nazwisko, dane kontaktowe.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
 2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych  ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach , kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 3. Prawo dostępu do woich danych osobowych,
 4. Prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 5. Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
 6.  Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

 Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuję Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych , tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.